text

← разместить еще код

Расшаренный код:

window.onload = funonload;
var fontS =10;
var interval =10;

function funonload() {
	
var slabovid = ReadSpec('special');
addButton(slabovid);
checkSpec(slabovid);
if (slabovid== 'y')
buttons_control();
}

function checkSpec(spec) {
 setButton(spec);
if (spec == 'y')
{
 addStyleSheet('http://jikaka.ru/eye/vi.css');
}
}

function ReadSpec(name)
{
 var matches = document.cookie.match(new RegExp(
 "(?:^|; )" + name.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g, '\\$1') + "=([^;]*)"
 ));
 return matches ? decodeURIComponent(matches[1]) : undefined;
}

function SetCookieSpec(name,value) {
  document.cookie = name + "=" + value;
}

function addButton() {
  var button = document.createElement('input');
  var parentElem = document.body;
  var s = ReadSpec('special');
  button.type = 'button';
  button.id = 'spec';
  button.value = '';
  button.setAttribute("onclick","Spec()");
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:0%; left:3%; margin: 5px; font-size:20px; font-weight:bold; background: #fff;");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.firstChild);
  setButton(s);
	
	
}

function addStyleSheet(url)
{
 // Ñîçäà¸ì ýëåìåíò LINK/STYLE è äîáàâëÿåì â äîêóìåíò
 var style;

// 

//  if (typeof url == 'undefined')
// {
//  style = document.createElement('style');
// }
// else
// {
  style = document.createElement('link');
  style.rel = 'stylesheet';
  style.type = 'text/css';
  style.href = url;
//  style.id = 'speccss';
// }
 
  document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(style);
 // Íàõîäèì íîâûé ñòèëü â êîëëåêöèè styleSheets
 style = document.styleSheets[document.styleSheets.length - 1];

 // Äåëàåì îáúåêò ñîâìåñòèìûìè ñ W3C DOM2 (äëÿ IE)
 return StyleSheet_makeCompatible(style);

}
function delStyleSheet()
{
style=document.getElementsByTagName('head')[0].lastChild;//document.styleSheets[document.styleSheets.length - 1]
document.getElementsByTagName('head')[0].removeChild(style);//
}


function Spec() {
var spec = ReadSpec('special');
//alert (spec);

if (spec == 'y')
{
  delStyleSheet();
  SetCookieSpec('special','n'); setButton('n');

  location.reload();
}
else {
  addStyleSheet('http://jikaka.ru/eye/vi.css');
  SetCookieSpec('special','y'); setButton('y');

  buttons_control();
}
}


//êíîïêè óïðàâëåíèÿ
function buttons_control(){

var button = document.createElement('input');
  var parentElem = document.body;
  button.type = 'button';
  button.id = 'zvuk';
  button.value = ' ? ';
  button.setAttribute("onclick","myInfo()");
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:35px;left:30%; font-size: 20px; font-weight: bold;");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild);

 button = document.createElement('div');
  parentElem = document.body;
  button.innerHTML = 'Çâóê';
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:10px;left:30%; font-size: 16px; font-weight: bold;");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild);

  button = document.createElement('input');
  parentElem = document.body;
  button.type = 'button';
  button.id = 'minus';
  button.value = ' à- ';
  button.setAttribute("onclick","fontSize(this)");
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:35px;left:35%; font-size: 20px; font-weight: bold;");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild);

  button = document.createElement('div');
  parentElem = document.body;
  button.innerHTML = 'Øðèôò';
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:10px;left:36%; font-size: 16px; font-weight: bold;");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild);


  button = document.createElement('input');
  parentElem = document.body;
  button.type = 'button';
  button.id = 'plus';
  button.value = ' À+ ';
  button.setAttribute("onclick","fontSize(this)");
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:35px;left:38%; font-size: 20px; font-weight: bold;");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild);
	

	button = document.createElement('input');
  parentElem = document.body;
  button.type = 'button';
  button.id = 'intervalMinus';
  button.value = ' È - ';
  button.setAttribute("onclick","intervalSize(this)");
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:35px;left:47%; font-size: 20px; font-weight: bold;");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild);


 button = document.createElement('div');
  parentElem = document.body;
  button.innerHTML = 'Èíòåðâàë';
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:10px;left:48%; font-size: 16px; font-weight: bold;");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild);
	
	button = document.createElement('input');
  parentElem = document.body;
  button.type = 'button';
  button.id = 'intervalPlus';
  button.value = ' È + ';
  button.setAttribute("onclick","intervalSize(this)");
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:35px;left:52%; font-size: 20px; font-weight: bold;");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild); button = document.createElement('div');
  parentElem = document.body;
  button.innerHTML = 'Öâåòîâàÿ ñõåìà';
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:10px;left:62%; font-size: 16px; font-weight: bold;");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild);
	
	button = document.createElement('input');
  parentElem = document.body;
  button.type = 'button';
  button.id = 'blackONwhite';
  button.value = ' ×/Á ';
  button.setAttribute("onclick","setColorShem(this)");
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:35px;left:60%; font-size: 20px; font-weight: bold; color:#000!important; background: #FFF!important; ");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild);
		
	button = document.createElement('input');
  parentElem = document.body;
  button.type = 'button';
  button.id = 'whiteONblack';
  button.value = ' Á/× ';
  button.setAttribute("onclick","setColorShem(this)");
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:35px;left:65%; font-size: 20px; font-weight: bold; color:#FFF!important; background: #000!important; ");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild);
	
	button = document.createElement('input');
  parentElem = document.body;
  button.type = 'button';
  button.id = 'yellowONblue';
  button.value = ' Æ/Ñ ';
  button.setAttribute("onclick","setColorShem(this)");
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:35px; left:70%; font-size: 20px; font-weight: bold; color:#FFFF00!important; background: #0000FF!important; ");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild);


	button = document.createElement('input');
  parentElem = document.body;
  button.type = 'button';
  button.id = 'imgOff';
  button.value = ' Âûêë ';
  button.setAttribute("onclick","imgNone()");
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:35px;left:77%; font-size: 20px; font-weight: bold;");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild);


 button = document.createElement('div');
  parentElem = document.body;
  button.innerHTML = 'Èçîáðàæåíèÿ';
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:10px;left:78%; font-size: 16px; font-weight: bold;");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild);
	
	button = document.createElement('input');
  parentElem = document.body;
  button.type = 'button';
  button.id = 'imgBlack';
  button.value = ' ×/Á ';
  button.setAttribute("onclick","blackImg()");
  button.setAttribute("style","position:fixed; z-index:9999; top:35px;left:83%; font-size: 20px; font-weight: bold;");
  parentElem.insertBefore(button, parentElem.lastChild);

}


//çâóê
function myInfo() {

var aud = new Audio('http://jikaka.ru/eye/info.mp3');
aud.play();
}


//÷åðíî-áåëûå èçîáðàæåíèÿ
var blackFilter=true;
function blackImg(){

var btn = document.getElementById("imgBlack");
	if(blackFilter) btn.value=" Öâåò "; else 	btn.value=" ×/Á "; 

 var allimg = document.getElementsByTagName("img");	
	for(var i=0; i<allimg.length; i++) 
		if(blackFilter)
			allimg[i].setAttribute("style", "filter: grayscale(100%);");
		else
			allimg[i].setAttribute("style", "filter: none;");
	blackFilter=!blackFilter;	
}


//âêëþ÷èòü âûêëþ÷èòü èçîáðàæåíèÿ
var onOff=true;
function imgNone(){
	
	var btn = document.getElementById("imgOff");
	if(onOff) btn.value=" Âêë "; else 	btn.value=" Âûêë "; 
	
	var allimg = document.getElementsByTagName("img");
	
	for(var i=0; i<allimg.length; i++) {
		if(onOff)
			allimg[i].style.display = "none";
		else
			allimg[i].style.display = "block";
		 
		}
	onOff=!onOff;
	
}

//öâåòîâàÿ ñõåìà
function setColorShem(obj){

	var allelem = document.getElementsByTagName("*");

if(obj.id=="blackONwhite")
	for(var i=0; i<allelem.length; i++) {
		allelem[i].style.background="#fff";
		allelem[i].style.color="#000";
		}

	
if(obj.id=="whiteONblack")
	for(var i=0; i<allelem.length; i++) {
		allelem[i].style.background="#000";
		allelem[i].style.color="#fff";
		}
		
if(obj.id=="yellowONblue")
	for(var i=0; i<allelem.length; i++) {
		allelem[i].style.background="#0000FF";
		allelem[i].style.color="#FFFF00";
		}
	
}


//ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë
function intervalSize(obj){
	
	var allelem = document.getElementsByTagName("*");
	
	if(obj.id=="intervalPlus")
		if(interval>60)interval=60; else interval+=10;
	else 
		if(interval<=15) interval=15; else interval-=10;
	for(var i=0; i<allelem.length; i++) allelem[i].style.lineHeight=interval+"px";
	
}

//ðàçìåð øðèôòà
function fontSize(obj){
	
	var a = document.getElementsByTagName("*");
	
	if(obj.id=="plus")
		if(fontS>40) fontS = 40; else fontS+=10;
	else 
		if(fontS<=15) fontS=15; else fontS-=10;
	for(var i=0; i<a.length; i++) a[i].style.fontSize=fontS+"px";
	
}

function setButton(spec) {
var inputTag = document.getElementById("spec");

if (spec == 'y')
{

 inputTag.setAttribute("style", "position:fixed; z-index:9999; top:20px; font-size:20px; left:10%; margin: 5px; border: 1px black outset; font-weight:bold; background: #fff;");
 inputTag.value=" Ñòàíäàðòíàÿ âåðñèÿ ";
}
else {
 inputTag.setAttribute("style", "position:fixed; z-index:9999; cursor: pointer; outline: none; bottom:20px; font-size:20px; right:20px; margin: 5px;padding:5px; border: none; font-weight:bold; background: url(http://jikaka.ru/eye/eye.png) no-repeat; background-size:cover; width:100px; height:73px; " );
 inputTag.value="";
 // inputTag.value=" Âåðñèÿ äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ ";
}

}


function StyleSheet_makeCompatible(style)
{
 // Mozilla íå äà¸ò äîñòóïà ê cssRules äî çàãðóçêè ñòèëÿ
 try
 {
  style.cssRules;
 }
 catch (e)
 {
  return style;
 }

 // Ñîçäà¸ì CSSStyleSheet.cssRules
 if (typeof style.cssRules == 'undefined' && typeof style.rules != 'undefined')
  style.cssRules = style.rules;

 // Ñîçäà¸ì CSSStyleSheet.insertRule è CSSStyleSheet.deleteRule
 if (typeof style.insertRule == 'undefined' && typeof style.addRule != 'undefined')
  style.insertRule = StyleSheet_insertRule;
 if (typeof style.deleteRule == 'undefined' && typeof style.removeRule != 'undefined')
  style.deleteRule = style.removeRule;

 // Ïðîâåðÿåì, ñóùåñòâóþò ëè âñå íóæíûå ñâîéñòâà
 if (typeof style.cssRules == 'undefined' || typeof style.insertRule == 'undefined'
   || typeof style.deleteRule == 'undefined')
  return null;
 else
  return style;
}

function StyleSheet_insertRule(rule, index)
{
 // Âûäåëÿåì ñåëåêòîð è ñòèëü èç ïàðàìåòðà
 if (rule.match(/^([^{]+)\{(.*)\}\s*$/))
 {
  this.addRule(RegExp.$1, RegExp.$2, index);
  return index;
 }
 throw "Syntax error in CSS rule to be added";
}